Regulamin

Regulamin Sklepu pieluszkarnia.pl obowiązujący od 08.03.2019r

§ 1

1. Sklep pieluszkarnia.pl prowadzony jest przez Panią Monikę Malinowską, zamieszkałą w Księżynie 16-001, ul.Pawia 5 prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą: Pieluszkarnia.pl Malinowska Monika , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczpospolitej Polskiej / CEIDG o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 966 169 42 28, REGON: 200282140

2. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki Sklepu Pieluszkarnia.pl należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki

Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl.

3. Wszelką korespondencję wynikającą z zawartych Umów lub złożonych Zamówień przez Klientów Sklepu Pieluszkarnia.pl należy kierować na adres:

Pieluszkarnia.pl  Monika Malinowska, ul. Pawia 5, 16-001 Księżyno gdzie zlokalizowany jest biuro sprzedaży Sklepu Pieluszkarnia.pl.

§ 2

Terminy pisane we wszystkich postanowieniach Regulaminu wielką literą będą miały znaczenie przypisane im zgodnie z definicjami zawartymi poniżej (w

kolejności alfabetycznej):

a. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, odnoszące się do Klientów

będących osobami fizycznymi

b. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.); ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o

dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez

nie rozumieć dni kalendarzowe;

c. Klient – osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, aktywująca Konto Klienta, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu

pieluszkarnia.pl;

d. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

e. Konsument – konsument w rozumieniu przepisu art. 221

 Kodeksu cywilnego, a mianowicie osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f. Konto Klienta – konto systemowe Klienta w serwisie internetowym www.pieluszkarnia.pl, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem

dostępowym, umożliwiającym, po skutecznym zalogowaniu, korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl;

g. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl – podmiot wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu;

h. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu pieluszkarnia.pl określający zakres i warunki zawierania Umów za pośrednictwem serwisu internetowego

www.pieluszkarnia.pl stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Klienta i Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl, na które Klient i Prowadzący Sklep

pieluszkarnia.pl nie mieli wpływu i któremu pomimo zachowania nawet najwyższej staranności zapobiec nie mogli;

j. Sklep pieluszkarnia.pl – sklep internetowy o nazwie handlowej pieluszkarnia.pl znajdujący się pod adresem: www.pieluszkarnia.pl, świadczący na rzecz

Klientów usługi polegające na sprzedaży Towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, na warunkach określonych w Regulaminie;

k. Termin Dostawy – wskazany przy dokonywaniu Zamówienia w serwisie internetowym www.pieluszkarnia.pl termin, w którym Prowadzący Sklep

pieluszkarnia.pl dostarcza Klientowi zamówiony Towar;

l. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy; ponadto ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o Towarze, należy

przez to odpowiednio rozumieć również usługi prezentowane na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl na zasadach wynikających z

postanowień Regulaminu;

m. Towar na indywidualne zamówienie – oznacza Towar przygotowany na specjalne zamówienie Klienta i dostosowany do jego potrzeb;

n. Umowa – odpowiednio: (i) umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep

pieluszkarnia.pl jako sprzedającym a Klientem jako kupującym, dotycząca Towaru, lub (ii) umowa dotycząca świadczenia danej usługi

prezentowanej na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep pieluszkarnia.pl jako usługodawcą a

Klientem jako usługobiorcą;

o. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001

roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

p. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Towaru na zasadach określonych w serwisie internetowym www.pieluszkarnia.pl oraz

postanowieniach Regulaminu, złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl.

§ 3

1. Sklep pieluszkarnia.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży Towarów za pośrednictwem serwisu internetowego jakim jest Sklep pieluszkarnia.pl,

przy wykorzystaniu sieci Internet.

2. Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl jest

posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do strony internetowej Sklepu pieluszkarnia.pl, w szczególności przeglądarki

internetowej dowolnego typu.

§ 41. Treść stron internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl oraz inne informacje udostępnione przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl, w tym w

szczególności wizerunki Towarów przedstawionych na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do

zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od

towarów i usług (VAT) – są więc cenami brutto. Postanowienia zdania poprzedniego mogą nie dotyczyć Towarów prezentowanych bezpośrednio

w zakładce pod nazwą „KATALOGI I MARKI”, gdzie Towary mogą być wyrażone w walutach obcych i mogą być cenami netto, tj. cenami nie

uwzględniającymi podatku od towarów i usług (VAT).

3. Ceny Towarów wskazane na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej na warunkach

określonych postanowieniami Regulaminu. W szczególności ceny Towarów nie pokrywają się z ofertą producentów lub wytwórców Towarów, czy

też ofertą ich bezpośrednich lub pośrednich agentów lub dystrybutorów innych niż Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl.

4. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl dołoży należytej staranności (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), aby opublikowane na stronach

internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl informacje dotyczące Towarów, w szczególności opis i dane techniczne, nie zawierały uchybień lub błędów.

Informacje o Towarach na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Mając na uwadze powyższe, Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zaleca Klientom skontrolowanie podawanych parametrów na stronach

internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów.

5. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Towarów, w

szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Towarów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień

Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl, jak również za

ewentualne różnice w wyglądzie Towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta a wyglądem rzeczywistym Towaru

Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl. nie odpowiada.

§ 5

1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl może się odbywać wyłącznie w trybie składania Zamówień zgodnie z

zasadami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie pieluszkarnia.pl, jak również do dokonywania zakupów w Sklepie pieluszkarnia.pl, upoważnieni są wyłącznie Klienci

pełnoletni tj. ci, którzy ukończyli osiemnaście lat.

3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl, Klient powinien stosować się do wszystkich instrukcji pojawiających się na

stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl, w szczególności powinien podjąć następujące kroki:

a. wejść na stronę internetową Sklepu pieluszkarnia.pl dostępną pod adresem www.pieluszkarnia.pl, przy czym warunki techniczne

wymagane w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl zostały wskazane w postanowieniach §

3 ust. 1 i 2 Regulaminu;

b. w przypadku posiadania Konta Klienta, zalogować się na Konto Klienta (o ile zalogowanie nie miało miejsca wcześniej) przy użyciu

własnego indywidualnego loginu i hasła dostępowego, jak również poprzez skorzystanie z przycisku „LOGOWANIE”;

c. dokonać wyboru Towaru / Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl, jak również określić liczbę

zamawianych poszczególnych Towarów a następnie wprowadzić go / je do koszyka zakupów poprzez skorzystanie z przycisku

„Dodaj do koszyka”;

d. w przypadku Towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach oferowanych przez producenta lub wytwórcę danego Towaru,

przed wprowadzeniem do koszyka zakupów, skontaktować się z Prowadzącym Sklep pieluszkarnia.pl za pośrednictwem

elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl w zakładce „KONTAKT”,

celem dokonania wyboru odpowiednich parametrów Towaru, np. jego rozmiaru, części składowych, kolorystyki;

e. wprowadzić w elektronicznym formularzu Zamówienia wszystkie dane wskazane jako wymagane (w szczególności wybranie formy

płatności i sposoby dostarczenia Towaru Klientowi), jak również ewentualnie dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do

instrukcji zawartych na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl);

f. wybrać dogodny sposób płatności i jeśli jest to wymagane dokonać przedpłaty zgodnie z postanowieniami paragrafu 7;

g. zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu oraz dokonać ich akceptacji poprzez zaznaczenie pola wyboru (check

box) „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego pieluszkarnia.pl i akceptuję jego warunki”;

h. o ile dany Towar dostępny jest na warunkach wynikających z regulaminu promocji zamieszczonego na stronach internetowych

Sklepu pieluszkarnia.pl – dokonać akceptacji takiego regulaminu promocji (przy czym przyjmuje się, że Klient akceptując Regulamin

zgodnie z postanowieniem lit. g niniejszego ustępu, dokonuje jednocześnie akceptacji odpowiedniego regulaminu promocji

odnoszącego się do zamawianego Towaru);

i. zaakceptować koszyk zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

4. Po spełnieniu warunków określonych w postanowieniach ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamówienie uznawane jest za złożone przez Klienta.

5. Złożenie Zamówienia w rozumieniu postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu oznacza oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia z

Prowadzącym Sklep pieluszkarnia.pl Umowy, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, jak również na warunkach określonych

postanowieniami Regulaminu.

6. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze

złożeniem Zamówienia (w tym w szczególności Dane Osobowe) są zgodne z prawdą. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl nie jest zobowiązany do

weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki

wynikające z podania przez niego nieprawdziwych / nieaktualnych / niekompletnych danych (w tym w szczególności Danych Osobowych); w

szczególności zaś wszelką korespondencję (w tym elektroniczną) oraz wszelkie przesyłki doręczone przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl na

adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy, zaś wszelkie

reklamacje złożone przez Klienta w związku z powyższym będą rozpatrywane przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl negatywnie.

7. Z uwagi na konsekwencje wskazane w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu, Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zaleca uważne i dokładne

wprowadzenie wszystkich danych Klienta (w tym w szczególności Danych Osobowych) w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania i

akceptowania danego Zamówienia. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta mogą być poprawiane lub uaktualnianie po każdorazowym zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Moje dane” oraz poprzez skorzystanie z przycisku „Akceptuj

zmianę danych”.

8. Status i szczegóły Zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu przez

Klienta na Konto Klienta.

9. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl po otrzymaniu złożonego Zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania Zamówienia.

10. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oznacza akceptację przez Klienta wszystkich postanowień

Regulaminu.

11. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie

propozycją jej zawarcia przez Klienta. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl informuje, iż do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z postanowieniami § 9

Regulaminu.

12. Wszelkie zmiany, dodatkowe ustalenia odnośnie złożonego Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez

wykorzystanie formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl w zakładce „KONTAKT” lub poprzez

przesłanie korespondencji na adres e-mail: info@pieluszkarnia.pl.

§ 6

1. Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 ust. 9 Regulaminu oraz po zaksięgowaniu

przedpłaty na koncie Sklepu pieluszkarnia.pl (jeśli jest wymagana zgodnie z zapisami paragrafu 7), Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl niezwłocznie

przystępuje do realizacji Zamówienia poprzez zamówienie Towaru u jego producenta, wytwórcy lub dystrybutora.

2. Zamówienia mogą być dostarczane tylko na terenie Polski i Szwecji chyba że Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl i Klient postanowią inaczej.

3. Z uwagi na specyfikę Sklepu pieluszkarnia.pl, procesu składania i realizacji Zamówień, może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan

magazynowy zamawianego Towaru o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane

według kolejności złożonych Zamówień, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego Towaru, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie

potwierdzona lub rezygnacji z Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl

zastrzega, iż w każdym z powyższych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na Towar. W przypadku braku

jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, Zamówienie jest anulowane, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

§ 7

1. Klient, składając Zamówienie, może dokonać wyboru następujących form zapłaty za Towar:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl;

b. płatność internetowa obsługiwana przez serwis PayU, w tym transakcje VISA/MASTERCARD oraz szybki przelew bankowy on line;

c. gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem) - forma zapłaty możliwa w przypadku Zamówień o dostępności Towaru oznaczonej

jako ‘w Magazynie’

2. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o dostępności oznaczonej jako ‘Towar na indywidualne zamówienie’ lub ‘W Magazynie

producenta’ oraz w innych uzasadnionych przypadkach, o których Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl poinformuje Klienta, wymagana jest co

najmniej przedpłata o wartości podanej przez system Sklepu pieluszkarnia.pl. Pozostałą kwotę zamówienia Klient może opłacić korzystając z

wybranej formy płatności wymienionej w §7 pkt. 1

3. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego,

lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny Towaru.

§ 8

1. Wszelkie dostawy Towarów będą realizowane przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl za pośrednictwem firm kurierskich lub logistycznych,

zgodnie z postanowieniami regulaminów świadczenia krajowych lub międzynarodowych usług przewozowych i pocztowych tychże firm

obowiązujących w dniu zlecenia realizacji przesyłki.

2. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zapewnia, że wysyłany do Klienta Towar będzie zapakowany przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl w sposób

zapewniający jego integralność i zapobiegający ryzyku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu do Klienta. W szczególności

Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zapewni, że na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że Towar – z uwagi

na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych.

3. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl oświadcza, że dowód zakupu Towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, dołączy do przesyłki z

Towarem lub wyśle pocztą lub drogą elektroniczną na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia.

4. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl oświadcza, że wraz z wysyłanym Towarem dołączy do niego wszystkie zapewnione i dołączane zwykle przez

producenta lub wytwórcę Towaru instrukcje obsługi, schematy, zalecenia, karty gwarancyjne, kable zasilające, części zamienne itp. Jednakże

Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl nie zapewnia Klientowi niezbędnych do użytkowania Towaru żarówek, czy też elementów mocujących Towar

(chyba że są one dołączone przez producenta lub wytwórcę Towaru). Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zapewnia, że w miarę możliwości wyśle

Towar w opakowaniu producenta lub wytwórcy Towaru, z zastrzeżeniem że Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl rezerwuje sobie prawo do ingerencji

w opakowanie Towaru oferowane przez producenta lub wytwórcę Towaru, jednakże wyłącznie w celu sprawdzenia jego kompletności i

niewadliwości przed wysyłką do Klienta. Naruszenie przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl integralności oryginalnego opakowania Towaru nie

może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta względem Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl, chyba że na jego skutek Towar uległ

zniszczeniu lub uszkodzeniu.

§ 91. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, z zastrzeżeniem że w

przypadku złożenia Zamówienia z opcją „gotówka przy odbiorze (płatność za pobraniem)” wydanie Towaru Klientowi przez kuriera następuje

dopiero po uiszczeniu płatności przez Klienta kurierowi przy odbiorze przesyłki. A zatem z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Klienta

przechodzi prawo własności Towaru, jak również wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko

jego utraty lub uszkodzenia.

2. Umowa z chwilą jej zawarcia stanowi całość uzgodnień pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep pieluszkarnia.pl, z zastrzeżeniem powszechnie

obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia, choćby dorozumiane,

dokonane pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep pieluszkarnia.pl w odniesieniu do Towaru będącego jej przedmiotem.

3. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl i Klient akceptują, że odpowiedzialność Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl za jakiekolwiek szkody inne niż na

osobie spowodowane przez Towar lub jego działanie, ograniczona jest do ceny Towaru, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści oraz

jakichkolwiek szkód następczych lub pośrednich. Ponadto Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zwolniony jest z odpowiedzialności odszkodowawczej

za szkody wyrządzone przez Towar lub jego działanie w przypadku gdy szkoda wyrządzona, choćby pośrednio, przez Towar lub jego działanie

jest w szczególności wynikiem:

a. użytkowania Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

b. użytkowania Towaru w sposób niezgodny z instrukcją lub zaleceniami producenta lub wytwórcy Towaru;

c. dokonania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub innego jego użytkownika;

d. umieszczenia Towaru w sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych, grożących wybuchem itp. lub innych materiałów niebezpiecznych;

e. innych przyczyn niezależnych od Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl;

f. Siły Wyższej.

4. Klient nie ma prawa przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie, bez uprzedniej i wyraźnej

zgody Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient korzystający z usług

świadczonych za pośrednictwem Sklepu pieluszkarnia.pl, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, składając stosowne oświadczenie w formie

pisemnej na adres: pieluszkarnia.pl Malinowska Monika , ul. Pawia 5, 16-001 Księżyno

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien zwrócić Towar

wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu na adres wskazany w

postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu, z dopiskiem „Sklep pieluszkarnia.pl – odstąpienie od Umowy”, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot przesyłki z Towarem odbywa się na koszt Klienta.

3. Po przyjęciu zwrotu Towaru Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl prześle Klientowi fakturę VAT korygującą.

4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie

przelewu lub przekazu przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub adres, jeśli nastąpiła

wcześniejsza zapłata za Towar. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do

czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z

przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa

obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.

6. W wypadku złożenia przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem

stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Towaru na rzecz Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl, a Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl ponosi

wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Towar na rzecz Klienta.

7. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (i) umów zawieranych przez Klientów innych niż

Konsumenci oraz (ii) Umów stanowiących podstawę zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i oznaczonych w serwisie internetowym Sklepu pieluszkarnia.pl jako „Towar na indywidualne

zamówienie”.

§ 11

1. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl oświadcza, co Klient przyjmuje do wiadomości, że Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl nie udziela żadnej gwarancji

jakości Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Na Towary dostępne w Sklepie pieluszkarnia.pl ich producenci lub wytwórcy mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w

załączonych do Towarów kartach gwarancyjnych, z zastrzeżeniem że gwarancja taka co do zasady nie obejmuje źródeł światła ewentualnie

dostarczonych przez producenta lub wytwórcę w oprawie. W takim wypadku jednakże Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zwolniony jest z

jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta, co Klient akceptuje, w zakresie w jakim producent lub wytwórca Towaru udzielający jego

gwarancji jakości odmówił lub nienależycie wykonał swoje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Postanowienia zdania poprzedniego

nie naruszają ani nie ograniczają odpowiedzialności Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów

prawa polskiego.

3. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym Towarem do autoryzowanego punktu serwisowego

gwaranta lub bezpośrednio do gwaranta.

§ 121. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl,

którego dane są wskazane w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Dane Osobowe podawane przez Klienta będącego osobą fizyczną podczas aktywowania Konta Klienta lub w trakcie wypełniania

elektronicznego formularza Zamówienia, przetwarzane są przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl w celu realizacji Zamówienia, w celu

archiwizacji, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu pieluszkarnia.pl, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane Osobowe są przekazywane przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl firmie kurierskiej wskazanej w postanowieniu § 8 ust. 1 Regulaminu

oraz jej podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do dostarczenia Towarów objętych danym Zamówieniem złożonym przez Klienta a także

operatorom systemów płatności, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia lub Umowy zawartej przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl

z Klientem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl uprawnionym organom.

4. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zapewnia Klientom będącym osobom fizycznym realizację ich uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie

Danych Osobowych, a mianowicie umożliwia tym Klientom wgląd do własnych Danych Osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w

przypadkach wymienionych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania

własnych Danych Osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych

lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelką korespondencję w związku z przetwarzaniem przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl Danych Osobowych Klient będący osobą

fizyczną powinien kierować do Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl na jego adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu, wraz z

dopiskiem „Dane Osobowe” lub na e-mail info@pieluszkarnia.pl

§ 13

Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl niniejszym oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste do znaków towarowych „Pieluszkarnia”,

„pieluszkarnia.pl”, „Sklep Pieluszkarnia” oraz „Sklep pieluszkarnia.pl”. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wykorzystywania wyżej

wymienionych znaków towarowych.

§ 14

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego Towaru przy odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie

stwierdzenia jakichkolwiek wad, braków lub uszkodzeń towaru zobowiązany jest sporządzić z nim stosowny protokół i niezwłocznie powiadomić

o tym fakcie Sklep pieluszkarnia.pl, przesyłając stosowne pismo z dokładnym opisem wady, braku lub uszkodzenia, drogą elektroniczną poprzez

wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl w zakładce „KONTAKT”, poprzez przesłanie

korespondencji na adres e-mail wskazany na stronach Sklepu pieluszkarnia.pl lub listownie na adres Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl wskazany w

postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu.

2. pieluszkarnia.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z

Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej.

3. Reklamacje składane przez Klienta rozpatrywane są przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich

wpłynięcia do Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona.

4. W przypadku gdy Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl rozpatrzy daną reklamacje pozytywnie, wówczas odbiera on Towar od Klienta na własny koszt,

zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Towaru przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W

szczególności Klient zapewni, że przesyłka zostanie ubezpieczona a na opakowaniu Towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie

oznaczenia, że Towar – z uwagi na jego właściwości i specyfikę – może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych. Do

odesłanego Towaru Klient jest zobowiązany dołączyć oryginał paragonu lub kopię faktury VAT oraz pisemny opis wady stanowiącej przyczynę

reklamacji, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru

Towaru w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zastrzega, iż nie będą przyjmowane przesyłki

odsyłane za pobraniem.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Towar nią objęty zostanie niezwłocznie wymieniony przez Prowadzącego Sklep pieluszkarnia.pl

na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Towaru), Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl

zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaproponuje mu do wyboru inne dostępne na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl

Towary (w szczególności z zachowaniem zasad wyrażonych w postanowieniu § 4 ust. 1 Regulaminu).

6. pieluszkarnia.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz

przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w

ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7. Mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu, Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie

stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach internetowych Sklepu

pieluszkarnia.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach

Towarów, w tym parametrach podawanych na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów, a parametrami tych

Towarów podawanymi na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl.

8. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo

wystawiona faktura VAT.

§ 15

1. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na koszt Sklepu pieluszkarnia.pl (chyba, że obie strony postanowią

inaczej); 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu pieluszkarnia.pl należy kierować drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie

formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu pieluszkarnia.pl w zakładce „KONTAKT” lub poprzez przesłanie korespondencji na

adres e-mail: sklep@pieluszkarnia.pl. Prowadzący Sklep pieluszkarnia.pl zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.

4. Sklep pieluszkarnia.pl zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie

nowej treści zmienianych postanowień Regulaminu w serwisie internetowym www.pieluszkarnia.pl, jednakże z zastrzeżeniem że Zamówienia

otrzymane przez Sklep pieluszkarnia.pl.pl przed dniem umieszczenia nowej treści postanowień Regulaminu będą realizowane według postanowień

Regulaminu obowiązujących w dniu otrzymania przez Sklep pieluszkarnia.pl Zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2019r.

Zespół Sklepu pieluszkarnia.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.43 / 5.00 14 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-12-21
Brak uwag
2020-11-03
Bardzo miła obsługa
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel